باتوجه به اهمیت موضوع،تقسیم شهربه بخش های کوچکتروانتخاب یک بخش کوچک به عنوان پایلوت وسپس فرهنگ سازی واجرای طرح ضروری به نظرمی رسد.